Hoppa till innehåll

Villkor

För dig som vill läsa allt det finstilta finns här de fullständiga villkoren för köp av ett High Coast Fat.

Allmänt

Nedanstående erbjudande är riktat till en begränsad krets som vill lära sig mer om whisky genom att följa utvecklingen från råvara till färdig produkt. Villkoren i detta erbjudande gäller tillsvidare. Erbjudande och tillhörande villkor kan komma att ändras.

Parterna

Parterna som sluter avtal är High Coast Distillery AB (nedan kallat HCD) och en fysisk eller juridisk person (nedan kallad Fatägaren).

Faten

Storlek på fat som används är normalt 39,25 liter (även andra storlekar kan förekomma). I och med att trä är ett levande material och alla trästavar inte är exakt lika, kan det förekomma variationer i storleken. Vid buteljering av flaskor justeras för plus- eller minusvariation utifrån normvärdet 39,25 liter. Alla fat toppfylls.

Destillatet

Spriten är av mältat korn som mäskats, jäst och destillerats två gånger i kopparpannorna på HCD. Det finns två olika recept, ett rökigt och ett orökt. Alkoholhalten vid fatfyllningen är ca 56 %.

Köp av fat och reservation av innehållet

Det initiala utlägget för Fatägaren är uppdelat i ett obligatoriskt köp av fatet och ett lån till HCD. Motprestationen för lånet är att HCD, för Fatägarens räkning, reserverar innehållet i Fatägarens fat. Fatets innehåll reserveras i sin helhet. Fatägaren har alltså inte möjlighet att reservera delar av ett fats innehåll.

Prislista

Aktuell prislista för fat, reservation samt valbara tilläggstjänster finns på HCD hemsida (highcoastwhisky.se).

Anmälan om köp

Anmälan om köp och reservation sker på blankett för teckning av fat eller på HCDs hemsida (highcoastwhisky.se). Tilldelning av fat HCD förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat.

Avtalsslutande

Avtal sluts genom att Fatägare som tilldelats fat betalar in beloppet för köp och reservation i sin helhet. Genom betalning godkänner också Fatägaren villkoren, som bifogas med fakturan. Villkoren finns även på HCDs hemsida (highcoastwhisky.se) Registeruppgifter Fatägaren ansvarar för att kontaktuppgifter angivna vid fatköp är korrekta. Skulle kontaktuppgifterna ändras ansvarar Fatägaren för att dessa ändringar registreras via epost till info@highcoastwhisky.se eller genom direktkontakt med HCDs representanter.

Kontakt och meddelanden

Meddelanden rörande lånet och reservationen ställs till Fatägaren. HCDs kontakt med Fatägaren sker i första hand genom den e-postadress som Fatägaren angivit i sina kontaktuppgifter. E-postadressen styr även inloggningen till HCDs fatägarwebb.

Lån

Fatägarens lån till HCD är knutet till Fatägaren. Lånebeloppet framgår av den faktura som betalas till HCD i samband med fatköpet. Beloppet återbetalas när hela fatet är buteljerat. Om fatet buteljeras i flera omgångar återbetalas lånet vid den avslutande buteljeringen. Återbetalning av lånet sker tidigast tre år efter det datum då fatet fylldes och senast tio år efter samma datum. HCD äger rätt att i förtid avsluta ett fatköp och återbetala lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl. HCD förbehåller sig rätten att kvittera förfallna fakturor vid återbetalning av fatlån.

Ränta

Det utgår ingen ränta på Fatägarens lån till HCD.

Fatfyllning

I normalfallet fylls fatet av HCD så snart fakturan är betald. Planerade fatfyllningstillfällen att delta i annonseras på HCDs hemsida och anmälan görs till fatagarservice@highcoastwhisky.se

Lagring

Lagring av fat sker i HCDs lager i anslutning till destilleriet. I fatets pris ingår lagring och försäkring för de tre första åren efter fatköp. Fatägaren avgör hur länge fatet ska lagras. Om Fatägaren väljer att lagra sitt fat längre än tre år faktureras årligen en avgift för fortsatt lagring och försäkring. Avgiften framgår av HCDs hemsida.

Provsmakning

I köpet ingår möjlighet till en årlig provsmakning av fatet. Provsmakningarna kan göras vid HCD samt på platser och vid tillfällen som HCD anger på sin hemsida. Fatägaren bokar sin provsmakning via Fatägarens fatägarwebb. Vid provsmakning tillkommer, i enlighet med krav i gällande lagstiftning, en kostnad per milliliter enligt separat prislista. För de Fatägare som önskar finns möjlighet att beställa det årliga fatprovet via Systembolaget genom förfarandet för ”Privatimport”. Vid privatimport tillkommer förutom kostnaden per milliliter, Systembolagets avgifter, frakt och moms. Provernas storlekar är 30 ml eller 100 ml. Vid beställning via Systembolaget, kan även 200 ml eller 500 ml erhållas.

Buteljering

Buteljeringsanmälan skall göras via HCSs hemsida/fatägarwebb, (highcoastwhisky.se), under fliken ”för fatägare” där ytterligare information finns om buteljeringsförfarandet.

Whiskyn buteljeras på flaskor om 500 ml. HCD buteljerar endast fulla flaskor. Under lagring reduceras, på grund av avdunstning, innehållet i fatet både i volym och i alkoholstyrka. Detta är en naturlig del av lagringsprocessen. Buteljeringen görs normalt vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid buteljeringstillfället (så kallad cask strength). Mot en avgift kan Fatägaren välja buteljering till en lägre alkoholstyrka – dock lägst 46 %. (Sherry 50 %) Vid spädning debiteras en kostnad för detta enligt prislista på highcoastwhisky.se. Anmälan om spädning görs i samband buteljeringsanmälan.

Fatets innehåll kan mot en extra avgift buteljeras i omgångar. Antalet flaskor vid varje buteljering måste vara delbart med sex, dock max 30 flaskor.

Efter tre års lagring uppgår volymen normalt till ca 63 flaskor cask strength. Vid en längre lagringstid än tre år, eller vid delbuteljering, kan den slutliga totala volymen bli mindre på grund av avdunstning. I fatköpet ingår tappning, flaskor, etiketter (en unik design), kork, hätta och kartong.

Delar av flaskans etikett har en fri utformning. Fatägaren anger, vid anmälan om buteljering, hur denna fria del ska utnyttjas. Möjlighet till flera olika designer finns mot avgift enligt prislista på HCDs hemsida. Det är möjligt att få trycket i färg med vit bakgrund. Logotyp i original bifogas till buteljeringsanmälan i jpg-format. För övrigt trycker HCD all information om whiskyn på etiketterna.

Fatägaren kan efter buteljering välja något av följande alternativ för sitt fat:
1. Återfylla fatet med destillat för ny lagring. I normalfallet kan fatet fyllas minst två gånger.
2. Få fatet skickat till en adress inom Sverige till en fast kostnad enligt prislista.
3. Sälja fatet till HCD för fast pris enligt prislista.
4. Fat köpta efter 2022-07-01 köps inte tillbaka.

Extratjänster

HCD erbjuder Fatägare ytterligare upplevelser, tjänster och produkter relaterade till deras fatägande. Dessa tillval presenteras i en separat prislista på hemsidan/fatägarwebb.

Leverans

Leverans av buteljerade flaskor sker via godkänt försäljningsställe i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället. Det är Fatägarens ansvar att beakta vilka särskilda regler som gäller vid import av flaskor från våra godkända försäljningsställen i Danmark, Tyskland och Estland.

Tillkommande kostnader

De av HCD angivna kostnaderna för fatets innehåll inkluderar inte externa skatter eller avgifter som till exempel alkoholskatt, moms och försäljningsställets påslag.

Oförutsedda händelser

Whiskyn lagras i träfat. Då trä är ett levande material kan läckage eller andra oförutsedda händelser inträffa. HCD kompenserar eller ersätter i den mån det är möjligt för eventuellt bortfall vid dylika händelser.

Ändring av villkor i redan slutna avtal

HCD äger rätt att träffa överenskommelse med Fatägarna om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning härtill eller om det i övrigt – enligt HCD bedömning – är nödvändigt.

Force Majeure

Förhindras HCDs åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska HCD, för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Fatägare har då ej rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.

Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, pandemi, lockout, blockad eller annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför HCDs kontroll, vilka hindrar HCD från att fullfölja åtagandena.

Kontakt

High Coast Distillery AB
Sörviken 140
872 96 Bjärtrå
Telefon: +46 612 530 60
E-post: info@highcoastwhisky.se
Hemsida: www.highcoastwhisky.se
Organisationsnummer 556729-2593

Gå med i Whiskyklubben

Skapa din egen single malt whisky. Dela vår passion. bli fatägare.

Gå med nu