Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
19 oktober 2022 09:59

Rättelse: High Coast Distillery AB minskar i omsättning under Q3 men visar fortsatt tillväxt ackumulerat

I förra Pm:et hade inte korrekt rapport bilagts, den rätta rapporten är bilagd i denna rättelse Delårsrapport – Q3 år 2022 Q3 - juli - september 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17,3 MSEK (19,6 MSEK), en minskning med -11,8% gentemot föregående års kvartal. EBITDA för perioden uppgick till 6,1 MSEK (7,0MSEK), en minskning med -13,6%. Rörelseresultatet uppgår under perioden till 4,6MSEK (5,8 MSEK), en minskning med -20,0%. Periodens resultat uppgår till 4,3 MSEK (5,4 MSEK), en minskning med -21,1 %. Resultat per aktie för perioden efter full utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,04 SEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,4 MSEK. Väsentliga händelser under rapportperioden Lanserade produkter under Q3: Chevaleresk Autunno, Solera batch 03, Altitud batch 02 (Exklusiv för SAS)
I förra Pm:et hade inte korrekt rapport bilagts, den rätta rapporten är bilagd i denna rättelse Delårsrapport – Q3 år 2022 Q3 - juli - september 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17,3 MSEK (19,6 MSEK), en minskning med -11,8% gentemot föregående års kvartal. EBITDA för perioden uppgick till 6,1 MSEK (7,0MSEK), en minskning med -13,6%. Rörelseresultatet uppgår under perioden till 4,6MSEK (5,8 MSEK), en minskning med -20,0%. Periodens resultat uppgår till 4,3 MSEK (5,4 MSEK), en minskning med -21,1 %. Resultat per aktie för perioden efter full utspädning uppgick till 0,75 SEK (1,04 SEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,4 MSEK. Väsentliga händelser under rapportperioden Lanserade produkter under Q3: Chevaleresk Autunno, Solera batch 03, Altitud batch 02 (Exklusiv för SAS)

 

En bild som visar bord

Automatiskt genererad beskrivning

Kommentar från VD

Q3 backar på omsättning gentemot Q3 2021 vilket till största delen består av att en stor del buteljerade fat år 2021 inte kunde levereras till Tyskland/Danmark pga covid- nedstängningar under april-juni utan ackumulerades till juli. Detta medför att jämförelsen med mellan Q3 år 2022 och 2021 blir en aning missvisande. Dessutom flyttades vår egen whiskyfestival tillbaka från augusti år 2021 till juni år 2022 vilket också medför en obalans i jämförelsen mellan kvartalen. Det är dock tillfredsställande att se att vi fortfarande visar positiv tillväxt, +7,5%, på omsättningen ackumulerat på året. Det ackumulerade resultatet minskar -2,6%. Det är ökade personalkostnader jämfört med covid-året 2021 som främst tynger resultatet i jämförelsen.

 

Under Q3 går flaskförsäljningen framåt framförallt på omsättning men även en del på volymen vilket betyder att vi får mer betalt per liter whisky. Ökningen kommer ifrån ökad export där alltfler marknader har vaknat till liv efter pandemin och vill beställa högkvalitativ Svensk whisky.

 

Besöksverksamheten tappar i omsättning mot Q3 2021. Tappet kan härledas till att vår egen festival flyttades från augusti 2021 till juni 2022. Rensat från detta växer besöksnäringen med ca 5% på kvartalet. Det är fortsatt tydligare erbjudande, utökade öppettider och förbättrad kommunikation som ligger bakom ökningen.

 

Fatförsäljningen ser vid en första anblick ut att gå dåligt under Q3. Dock är det, som tidigare nämnt, framförallt det faktum att vi förra året fakturerade en stor andel buteljerade fat under juli 2021 pga pandemin och att det blev en rättvisare fördelning av faktureringen under 2022 mellan Q2 och Q3. Trots den lägre omsättningen i Q3 överträffar fataffären omsättningen ackumulerat till sista september vilket är ett gott tecken på att den underliggande affären fungerar bra.

 

Produktionstakten är fortsatt 14 batcher i veckan med en budgeterad årstakt på 280 000 Litres Pure Alcohol (LPA) vilket vi taktar emot att uppnå.

 

Delårsrapporten för Q3 2022 finns bifogat samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

 

 

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta

 

Henrik Persson, VD
Tel: +46 (0)70-552 02 72
E-mail: henrik.persson@highcoastwhisky.se

Denna information är sådan som High Coast Distillery AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-19 07:00 CET.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer