Hoppa till innehåll
Regulatorisk
19 april 2023 09:30

Kommuniké från årsstämma i High Coast Distillery AB (publ) den 19 april 2023

High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 19 april 2023 i bolagets Besökscentrum i Bjärtrå, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats

High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 19 april 2023 i bolagets Besökscentrum i Bjärtrå, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Ansvarsfrihet; Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2022.

Fastställande av resultat- och balansräkning; Årsstämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Antal ledamöter i styrelsen; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Styrelse- och revisorarvoden; För år 2023 gäller prisbasbelopp 52 500 kronor Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 210 000 kronor Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 105 000 kronor Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 52 500 kronor Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 26 250 kronor Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning; Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ge High Coast Distillerys styrelseordförande att före 2023-09-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna listan över aktieägare, per den 2023- 09-01. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2024.

Bemyndigande; I enlighet med styrelsens förslag togs beslut att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Styrelse och revisor; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Per-Olof Wedin, Thomas Kuuttanen, Thomas Larsson och Gabriella Axelsson som styrelseledamöter. Ytterligare valdes Katarina Levin och Peter Eveby som styrelseledamöter genom nyval. Genom nyval utsågs Gabriella Axelsson till styrelsens ordförande. Till revisor genom omval utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.

Presentation av nyvalda styrelseledamöter

Katarina Levin, Född 1964

Mångårig erfarenhet inom skogsindustrin med ledande befattningar inom SCA. De senaste åren som sågverkschef, marknadsdirektör och i skrivande stund Vd för Setra Group AB. Är utbildad som Jägmästare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Katarina är även invald i Kungliga Skog- och Lantbruksakademien.

Anses ej ha beroendeställning i förhållande till större aktieägare, bolaget eller bolagsledningen.

Peter Eveby, Född 1978

Mångårig erfarenhet från både stora koncerner och egna bolag. Senaste uppdragen innefattar VD-och delägare i Enviroom, styrelseledamot i GeoSigma samt ett eget bolag inom fastighetsutveckling. Utbildad Civilingenjör inom Elektroteknik vid Chalmers Tekniska högskola.

Anses ha beroendeställning i förhållande till släktskap med större aktieägare men ej till bolaget eller bolagsledningen.

Bifogade filer