Hoppa till innehåll
Regulatorisk
17 april 2024 09:34

Kommuniké från årsstämma i High Coast Distillery AB (publ) den 17 april 2024

High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 17 april 2024 i bolagets Besökscentrum i Bjärtrå, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats

High Coast Distillery AB (publ) 556729-2593, har hållit årsstämma den 17 april 2024 i bolagets Besökscentrum i Bjärtrå, Kramfors kommun. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För ytterligare information avseende samtliga beslut hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats

Ansvarsfrihet; Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktör ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2023.

Fastställande av resultat- och balansräkning; Årsstämman beslutade om att fastställa resultat- och balansräkning samt att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Antal ledamöter i styrelsen; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Styrelse- och revisorarvoden;

För år 2024 gäller prisbasbelopp 57 300 kronor.

Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 229 200 kronor

Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 114 600 kronor

Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 57 300 kronor

Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 28 650 kronor

Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Valberedning; Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att ge High Coast Distillerys styrelseordförande uppdraget att före 2024-09-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna listan över aktieägare, per den 2024- 09-01. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2025.

Bemyndigande; I enlighet med styrelsens förslag togs beslut att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Styrelse och revisor; Årsstämman beslutade om i enlighet med valberedningens förslag att genom omval utse Per-Olof Wedin, Thomas Kuuttanen, Thomas Larsson, Gabriella Axelsson, Katarina Levin och Peter Eveby som styrelseledamöter. Genom omval utsågs Gabriella Axelsson till styrelsens ordförande. Till revisor genom omval utsågs revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.

Bifogade filer