Hoppa till innehåll
Regulatorisk
5 mars 2024 12:50

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HIGH COAST DISTILLERY AB (PUBL)

Aktieägarna i High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 17 april 2024, kl. 11.00, på High Coast Distillery, Sörviken, Bjärtrå (”Stämman”).Anmälan och rätt att delta vid StämmanAktieägare som önskar delta vid Stämman

Aktieägarna i High Coast Distillery AB (publ), 556729-2593 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma den 17 april 2024, kl. 11.00, på High Coast Distillery, Sörviken, Bjärtrå (”Stämman”).

Anmälan och rätt att delta vid Stämman

Aktieägare som önskar delta vid Stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 april 2024 och måste anmäla sig senast den 11 april till Bolagets adress: High Coast Distillery AB (publ), Sörviken 140, 872 96 Bjärtrå, eller via e-post till info@highcoastwhisky.se. Vid anmälan ska namn, personnummer, alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt två).

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till Stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan Stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.highcoastwhisky.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid Stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före den 9 april 2024 (rösträttsregistrering), då sådan omregistrering ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast den 9 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av Stämman och val av ordförande vid Stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av förslaget till dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut om: (a) fastställande av resultat- och balansräkning, (b) disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 10. Val av styrelse och, i förekommande fall styrelsesuppleant, revisor och revisorssuppleant.
 11. Beslut angående utseende av valberedning fram till årsstämman 2024.
 12. Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.
 13. Stämmans avslutande.

 
Förslag till beslut
Punkt 1 – Förslag till beslut om ordförande vid Stämman

Valberedningen har föreslagit att Gabriella Axelsson ska väljas till Stämmans ordförande.

Punkt 8 - Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter och inga suppleanter, samt att antalet revisionsbolag ska vara ett.

Punkt 9 - Förslag till beslut om arvoden till styrelse och revisor

För år 2024 gäller prisbasbelopp 57 300 kronor

Styrelseordförande 4,0 prisbasbelopp 229 200 kronor
Styrelseledamot 2,0 prisbasbelopp 114 600 kronor
Utskottsordförande 1,0 prisbasbelopp 57 300 kronor
Utskottsledamot 0,5 prisbasbelopp 28 650 kronor

Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
 
Punkt 10 – Förslag till val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma:

Omval av:
Gabriella Axelsson som ordförande.
Per-Olof Wedin
Thomas Kuuttanen
Thomas Larsson
Katarina Levin
Peter Eveby

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Rikard Grundin som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Förslag till beslut om valberedning fram till årsstämman 2025

Valberedningen föreslår att densamma utses på motsvarande sätt som inför denna Bolagsstämma.

Bolagsstämman 2024 för High Coast Distillery ger i uppdrag till Ordförande för Bolagets styrelse att före den 2024-09-15 kontakta de tre röststarkaste registrerade aktieägarna i High Coast Distillery enligt den av Euroclear Sverige hållna förteckningen över aktieägare, per den 2024-09-01. Dessa tre utser var sin kandidat som inte är en del i befintlig styrelse att utgöra Valberedningen inför Stämman 2025.

Valberedningsarbetet startas genom att Ordföranden för Bolagets styrelse sammankallar de utsedda kandidaterna och delger dem information om styrelsearbetet och vilka uppföljningar av styrelsearbetet som skett under verksamhetsåret. Samtidigt upprättas en tidplan kring hur valberedningens arbete skall bedrivas och när valberedningens förslag förväntas vara klart. Ordföranden för Valberedningen skall utgöras av den enligt Euroclear röststarkaste aktieägarens kandidat om inte valberedningens medlemmar kommer fram till annat val. Valberedningen skall lämna förslag till nästa års bolagsstämma om:

- Ordförande för Bolagsstämman 2025
- Antal ledamöter i styrelsen
- Ledamöter till styrelsen
- Ersättningsnivåer till Ledamöter och Ordförande
- Hur valberedningen utses inför nästa års bolagsstämma
- Revisor och ersättningsformer
 
Punkt 12 - Förslag till beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen har föreslagit att Stämman beslutar att godkänna följande emissionsbemyndigande.

Styrelsen bemyndigas att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissions beslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske på ett tidseffektivt sätt för att finansiera företagsförvärv eller investeringar i nya eller befintliga verksamheter samt för att tillgodose bolagets kapitalbehov.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga för registrering hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 12 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Upplysningar vid Stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före Stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida senast tre veckor före stämman. Övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns på motsvarande sätt tillgängliga senast två veckor före Stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid Stämman.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 5 714 121, varav 1 929 970 aktier är av serie A och 3 784 151 aktier är av serie B. Varje aktie av serie A berättigar till tio (10) röster och varje aktie av serie B berättigar till en (1) röst. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 23 083 851. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med Stämman hänvisas till Euroclear Sweden AB:s hemsida (https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

Bifogat finns valberedningens förslag samt fullmaktsformulär.

Bifogade filer