Hoppa till innehåll
RegulatoriskBokslutskommuniké
22 februari 2023 06:00

High Coast Distillery når nytt nettoomsättningsrekord för helåret 2022

Kommentar från tf. VD High Coast Distillery når nytt nettoomsättningsrekord för helåret 2022 med en nettoomsättning om 60,5 MSEK (59,6). Årets resultat uppgick till 12,8 MSEK (14,6) vilket är bolagets näst bästa resultat någonsin trots kostnader av engångskaraktär om 1,5 MSEK i samband

Kommentar från tf. VD

High Coast Distillery når nytt nettoomsättningsrekord för helåret 2022 med en nettoomsättning om 60,5 MSEK (59,6). Årets resultat uppgick till 12,8 MSEK (14,6) vilket är bolagets näst bästa resultat någonsin trots kostnader av engångskaraktär om 1,5 MSEK i samband med noteringen i april vilket visar att vi har en eftertraktad produkt och en stark affärsmodell som fungerar väl även i tider av stor osäkerhet.

Resultatet påverkas delvis av en ökad marknadsaktivitet i form av mässor, provningar och fatägarevents samt högre personalkostnader på grund av återanställningar efter pandemin. Vi har även haft en förändrad produktmix där försäljning av högmarginalprodukter inom flaskförsäljningen minskat som följd av hushållning av äldre lagrad whisky, vilket främst påverkat andra halvåret 2022, medan fatförsälj- ningen och besöksverksamheten ökat under året. Nettoomsättning- en under det fjärde kvartalet uppgick till 16,9 MSEK (19,2). Vi arbetar löpande med prisjusteringar för att möta högre kostnader kopplat till det osäkra marknadsläget och förväntar oss att se effekt av genom- förda justeringar från och med det andra kvartalet 2023.

Under 2022 uppgick flaskförsäljningens omsättning till 30,0 MSEK (33,4). Utvecklingen är en följd av en medveten strategi som går ut på att hushålla med den äldre lagrade whiskyn för att kunna möta efterfrågan under många år framöver.

Fatförsäljningen ökade 8,2 procent till totalt 21,0 MSEK (19,4) under helåret 2022. Omsättningsökningen är driven av en hög frekvens av buteljerade fat under samtliga kvartal. 

Besöksverksamheten har äntligen fått blomma ut utan restriktioner och ökar omsättningen med 41,8 procent till 9,5 MSEK (6,7) under 2022. Den positiva utvecklingen förklaras framför allt av ett tydligare erbjudande på plats, ett större antal egna events och mer öppethållande generellt.

Under kvartalet fortsatte vi att producera 14 batcher enligt budget och producerade 75 038 Litres Pure Alcohol (LPA) vilket innebär att vi har producerat totalt 281 173 LPA under 2022.

Bokslutskommunikén finns bifogat samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

Frågor, pressmaterial med mera vänligen kontakta:

Linus Håkansson, tf. VD 
Tel: +46 (0)70-284 71 54
E-mail: linus.hakansson@highcoastwhisky.se


Denna information är sådan som High Coast Whisky är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-22 07:00 CET.

Bifogade filer