Hoppa till innehåll
RegulatoriskDelårsrapport
11 maj 2022 07:13

High Coast Distillery ABs Q1 i nivå med rekordåret 2021

Januari-mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,1 MSEK (8,1 MSEK), i linje med föregående års kvartal. EBITDA för perioden uppgick till 1,3 MSEK (1,7 MSEK), en minskning med 23,7% pga ökad aktivitetsnivå. Rörelseresultatet uppgår under perioden till -43 TSEK (581 TSEK), en försämring med ca 534 TSEK. Periodens resultat uppgår till -364 TSEK (-15 TSEK), en försämring med ca 350 TSEK. Resultat per aktie för perioden före full utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,00 SEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,2 MSEK (-2,6 MSEK)
Januari-mars 2022 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,1 MSEK (8,1 MSEK), i linje med föregående års kvartal. EBITDA för perioden uppgick till 1,3 MSEK (1,7 MSEK), en minskning med 23,7% pga ökad aktivitetsnivå. Rörelseresultatet uppgår under perioden till -43 TSEK (581 TSEK), en försämring med ca 534 TSEK. Periodens resultat uppgår till -364 TSEK (-15 TSEK), en försämring med ca 350 TSEK. Resultat per aktie för perioden före full utspädning uppgick till -0,07 SEK (0,00 SEK). Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 15,2 MSEK (-2,6 MSEK)

Väsentliga händelser under rapportperioden

En riktad nyemission genomfördes och bolaget tillfördes 19,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades med 36%.

Lanserade produkter produkter under Q1; Small Batch 14, 21, 22

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Från och med den 21 april är High Coast Distillery AB noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Haben Berhe har anställts som Chief Commercial Officer och kommer att från mitten av maj ta plats i bolagets ledningsgrupp.

Den 5 april höll bolaget årsstämma. Protokoll återfinns på www.highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter.

Lanserade produkter under april 2022: Small Batch 20, 23, 24, Chevaleresk Primavera, Harbour Collection 01 – Ulvöhamn.

Kommentar från VD

Q1 2022 är i linje med bolagets förväntningar. Trots att Q1 2021 var väldigt starkt når vi samma omsättning. Det något sämre resultatet kan härledas till ökade kostnader för aktiveringar såsom mässor, provningar och events som tidigare inte varit tillåtet under pandemin.

Kvartalet har i övrigt präglats av förberedelser inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen genomfördes den 21 april och aktien handlas sedan dess.

Produktionstakten är fortfarande 14 batcher i veckan med en årstakt på 280 000 LPA.

Besöksverksamheten vid destilleriet i Bjärtrå har i första kvartalet inbringat ca 500 TSEK vilket är en ökning med ca 400%. Jämförelsen haltar dock då besökscentrum var stängt hela Q1 2021.

Fatförsäljningen till privatpersoner går bra jämfört med Q1 2021 och når samma nivåer som det starka 2021 på nya sålda fat och ökar antal buteljerade fat. Detta medför att den totala omsättningen ökar från 1,5 MSEK till 2,8 MSEK (+81%).

Flaskförsäljningen tappar både i antal sålda flaskor och omsättning. Det är drivet av att under Q1 2021 ändrades storleken på flaskan för våra Origins, Berg, Älv, Hav och Timmer från 70cl till 50cl. Det medförde dels att kunder köpte på sig 70cl-flaskor men också att Systembolaget köpte in en sk pipefill av 50cl för att fylla sina hyllor. Försäljningen av flaskor når ändå 4,7 MSEK jämfört med 6,5 MSEK (-27%). Många exportmarknader har aviserat ett ökat intresse för att återstarta den av pandemin påtvingade pausen vilket ser bra ut inför kommande kvartal.

Delårsrapporten för Q1 2022 samt tidigare finansiella rapporter finns här: https://highcoastwhisky.se/finansiella-rapporter/

Bifogade filer